Yiquan Syllabus

Tui Shou - Pushing Hands

basic practice

Dan Tui Shou Huan Rao Lian Xi- Single Pushing Hands Circling practice
Shuang Tui Shou Huan Rao Lian Xi- Double Pushing Hands Circling practice

basic stepping

Dan Tui ShouSingle Pushing Hands
     - Qian-Hou Zou Bu Lian Xi     - Forward-Back Stepping
     - Huan Rao Bu Lian Xi

     - Circle Stepping
Shuang Tui ShouDouble Pushing Hands
     - Zou Bu Huan Rao Lian Xi     - basic practice with steps


All following exercises are both in a fixed stance (Ding Bu) and with steps (Zou Bu)

using Fali

Dan Tui ShouSingle Pushing Hands
     - Xia Ya Fali     - Pressing Down Release of Strength
     - Ce Mian Fali     - Sideways Forward Release of Strength
     - Hou Shou Pu Zhu Fali     - Back Hand Help Release of Strength
     - Zou Bu Hou Shou Pu Zhu Fali     - Step-Back Back Hand Help Release of Strength
     - Hou Shou Pu Zhu Ce Pi Fali     - Back Hand Help Sideways Cutting Release of Strength
     - Hou Shou Pu Zhu Zheng Pi Fal     - Back Hand Help Vertical Cutting Release of Strength
     - Pu Zhu Tou Fali     - Back Hand Help Head Release of Strength
     - Hou Shou Pu Zhu Jien Fali     - Back Hand Help Shoulder Release of Strength
     - Hou Shou Pu Zhu Zhou Fali     - Back Hand Help Elbow Release of Strength
     - Hou Shou Pu Zhu Xi Fali

     - Back Hand Help Knee Release of Strength
Shuang Tui ShouDouble Pushing Hands
     - Xiang Qian Fali     - Forward Release of Strength
     - Gou Gua Fali     - Hanging Hook Release of Strength
     - Fen Gua Fali     - Open Hook Release of Strength
     - Xuen Fa      - Rotating Release of Strength
     - Fu An Qiu Fali     - Feel and Press Ball Release of Strength
     - Jian Fali     - Shoulder Release of Strength
     - Fan Ying Xun Lian     - defensive practice
     - Gou Gua Pian Gua Yun Yong Lian Xi      - Gou Gua/Pian Gua Spontaneous Release of Strength
     - Xuan Fa Fu An Yun Yong Lian Xi

     - Xuan Fa Fu An Spontaneous Release of Strength
Shuang Tui Shou Zong He Fali- Double Pushing Hands Mixed Release of Strength

Deflecting, Neutralizing and Countering the above techniques.