Yiquan Syllabus

Shi Li - testing strength

Ping Bu - Even Stance

1. Ping Tui Shili- Even Pushing Strength Testing
2. Kai He Shili- Open-Close Strength Testing
3. Bo Shui Shili- Waving through Water Strength Testing


The following in Ding Bu - Fixed Stance ('cat' stance)
and
Zou Bu - Stepping

1. Ping Tui Shili- Even Pushing Strength Testing
2. Kai He Shili- Open-Close Strength Testing
3. Bo Shui Shili- Waving through Water Strength Testing
4. Gou Gua Shili- Hanging Hook Strength Testing
5. Fen Gua Shili- Open Hook Strength Testing
6. Fu An Qiu Shili- Feel and Press Ball Strength Testing
7. Ce Pi Shili- Sideways Cutting Strength Testing
8. Zheng Pi Shili- Vertical Cutting Strength Testing
9. Shuang Bi Huan Rao Ce Pi Shili- Diagonal Cutting Strength Testing
10. Xuan Fa Shili- Rotating Strength Testing
11. Yao Fa Shili- Swaying Strength Testing
12. Bai Yuan Xian Guo Shili- 'White Ape Offers Fruit' Strength Testing
13. Shen Gui Chu Shui Shili- 'Sacred Turtle Comes out of Water' Strength Testing
14. Zong He Shili

- Mixed Strength Testing
15. Mo Gan Shili- Rubbing Pole Strength Testing
16. Hua Gan Shili- Smooth Pole Strength Testing