Yiquan Syllabus

Mo Ca Bu - friction steps

BASIC STEPS

1. Ding Bu Mocabu Lian Xi- Fixed Stance practice
2. Zou Bu Mocabu Lian Xi- Stepping practice

COMBAT STEPS

1. Qian Hou Zou Bu Lian Xi- Forward-Backward Stepping practice
2. Da Bu Lian Xi- Big Steps practice
3. Huan Rao Bu Lian Xi- Circling Step practice
4. Bian Bu Lian Xi- Changing Step practice
5. Da Bu Xun Lian- Continuous Big Steps practice