Yiquan Syllabus

Jijifa - Combat Practice

Heng Zou Shu Zhuang Lian Xi- Cross Stepping whilst Striking Straight practice
Huan Rao Bu Lian Xi- Circling Step practice
Shuang Ren Jiao Fa Dui Lian- Two-Person Kicking Practice
Ding Bu Quan Ji Da Shou Ba Fali- Punch Hand Target Practice
Shuang Ren Gong Fan Xun Lian- Attack and Defense training with partner
Shuang Ren San Shou Qiang Bu Xun Lian- Free-Fighting positional advantage practice
Shuang Ren San Shou Xun Lian- Free-Fighting Practice