Yiquan Syllabus

Fa Li - release of strength

Ding Bu - Fixed Stance ('cat' stance)
and
Zou Bu - Stepping

basic practice

1. Fangsong Fali- Relaxed Release of Strength
2. Xiang Qian Fali- Forward Release of Strength

basic methods

1. Ce Pi Fali- Sideways Cutting
2. Zheng Pi Fali- Vertical Cutting
3. Shuang Bi Huan Rao Ce Pi Fali- Diagonal Cutting
4. Gou Gua Fali- Hanging Hook
5. Fen Gua Fali- Open Hook
6. Fu An Qiu Fali- Pressing Ball
7. Xuan Fa Fali- Rotating
8. Hou Xia Fali- Back-Down

punches

1. Zhi Quan Fali- Straight Punch
2. Zuan Quan Fali- Drilling Punch
3. Zai Quan Fali- 'Planting' Punch
4. Heng Quan Fali- Cross Punch
5. Quan Ji Da Shou Ba Fali- Hand Target punching practice
6. Quan Ji Da Sha Dai Fali- Heavy Bag punching practice

'Seven Stars' methods

1. Tou Fali- Head
2. Jian Fali- Shoulder
3. Zhou Fali- Elbow
4. Zhang Fali- Palm
5. Kua Fali- Hip
6. Xi Fali- Knee
7. Jiao Fali ...- Foot ...
        Dian Jiao          - straight kick
        Ce Ti           - side kick
        Deng Ta          - stomping kick
8. Sha Dai Fali- Heavy Bag Fali practice

Pole practice

Hua Gan Fali - Smooth Pole Release of Strength