Yiquan Syllabus - intermediate 5

Jiji Zhan Zhuang - Combat Postures

Fu Hu Zhuang'Taming Tiger' Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli

     - Six Directions Strength Sensing
Du Li Zhuang- One-legged Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli

     - Six Directions Strength Sensing
Dan Tui Yi Tuo Zhuang- One Leg Supported Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli     - Six Directions Strength Sensing

Fali - Release of Strength

Ding BuCe Ti Fali- Side Kick Release of Strength
Pao BuZhi Quan Fali- Running - Straight Punch Release of Strength
Pao BuZuan Quan Fali- Running - Drilling Punch Release of Strength
Pao BuZai Quan Fali- Running - Planting Punch Release of Strength

Tui Shou - Pushing Hands

Shuang Tui Shou Zou Bu Xiang Qian Fali- Stepping Double Pushing Hands Forward Release of Strength
Shuang Tui Shou Gou Gua Fali- Double Pushing Hands Hanging Hook Release of Strength
Shuang Tui Shou Fen Gua Fali- Double Pushing Hands Open Hook Release of Strength
Shuang Tui Shou Xuen Fa Fali- Double Pushing Hands Rotating Release of Strength
Shuang Tui Shou Fu An Qiu Fali- Double Pushing Hands Feel and Press Ball Release of Strength

Jijifa - Combat Practice

Heng Zou Shu Zhuang Lian Xi- Cross Stepping whilst Striking Straight practice
Huan Rao Bu Lian Xi- Circling Step practice