Yiquan Syllabus - intermediate 4

Jiji Zhan Zhuang - Combat Postures

Zuo ShiCheng Tuo ZhuangSitting Pushing Lifting Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli     - Six Directions Strength Sensing

Shili - Testing Strength

Ding BuZong He Shili- All-forms Strength Testing
Zou BuZong He Shili

Mocabu - Friction Stepping

Bian Bu Lian Xi- Changing Step practice

Fali - Release of Strength

Ding BuDan Heng Quan Fali- Single Cross Punch practice
Zuo-You Heng Quan Fali- Left-Right Cross Punch practice
Lian Xu 3 Heng Quan Fali- Continuous 3 Cross Punch practice
Zou BuDan Heng Quan Fali
Zuo-You Heng Quan Fali
Zou 1 Bu3 Quan Heng Quan Fali- 1 Step with 3 Punches
Zou 3 Bu3 Zuan Heng Fali- 3 Punches in 3 Steps

Tui Shou - Pushing Hands

Dan Tui Shou Hou Shou Pu Zhu Ce Pi Fali- Back Hand Help Sideways Cutting Release of Power
Dan Tui Shou Hou Shou Pu Zhu Zheng Pi Fali

- Back Hand Help Vertical Cutting Release of Power