Yiquan Syllabus - intermediate 3

Jiji Zhan Zhuang - Combat Postures

Zuo ShiHun Yuan ZhuangSitting 'Primeval Void' Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing


     - Liu Mian Li Tong Shi Moli

     - Six Directions Strength Sensing
Zuo ShiPing Bao ZhuangSitting Even Holding Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli     - Six Directions Strength Sensing

Shili - Testing Strength

Ding BuBai Yuan Xian Guo Shili- 'White Ape Offers Fruit' Strength Testing
Zou Bu

Bai Yuan Xian Guo Shili
Ding BuDan Heng Quan Shili- Single Cross Punch practice - slow
Zuo-You Heng Quan Shili- Left-Right Cross Punch practice - slow

Mocabu - Friction Stepping

Qian Hou Zou Bu Lian Xi- Forward-Backward Stepping practice
Da Bu Lian Xi- Big Stepping practice

Fali - Release of Strength

Ding BuTou Fali- Head Release of Strength
Jian Fali- Shoulder Release of Strength
Zhou Fali- Elbow Release of Strength
Zhang Fali- Palm Release of Strength
Kua Fali- Hip Release of Strength
Xi Fali- Knee Release of Strength
Zou BuTou Fali
Jian Fali
Zhou Fali
Zhang Fali
Kua Fali


Xi Fali
Ding BuDan Zai Quan Fali- Single 'Planting' Punch practice
Zuo-You Zai Quan Fali- Left-Right 'Planting' Punch practice
Lian Xu 3 Zai Quan Fali- Continuous 3 'Planting' Punch practice
Zou BuDan Zai Quan Fali
Zuo-You Zai Quan Fali
Zou 1 Bu3 Quan Zai Quan Fali- 1 Step with 3 Punches
Zou 3 Bu3 Zai Quan Fali- 3 Punches in 3 Steps

Tui Shou - Pushing Hands

Ding BuDan Tui Shou Ce Mian Fali- Single Pushing Hands with Sideways Forward Release of Power
Zou BuDan Tui Shou Ce Mian Fali- with steps
Dan Tui Shou Hou Shou Pu Zhu Fali- Single Pushing Hands with Back Hand Help Release of Power
Dan Tui Shou Ce Mian Fali- with steps