Yiquan Syllabus - intermediate 2

Jiji Zhan Zhuang - Combat Postures

Liu Mian Li Tong Shi Moli - Six Directions Strength Sensing
Ding Ba BuCheng Tuo ZhuangPushing Lifting Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing


     - Liu Mian Li Tong Shi Moli     - Six Directions Strength Sensing
Du Li ZhuangOne-legged Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli     - Six Directions Strength Sensing

Shili - Testing Strength

Ding BuShen Gui Chu Shui Shili- 'Sacred Turtle Comes out of Water' Strength Testing
Zou Bu

Shen Gui Chu Shui Shili
Ding Bu

Hou Xia Shili- Back-Down Strength Testing
Ding BuDan Zuan Quan Shili- Single Drilling Punch practice - slow


Zuo-You Zuan Quan Shili- Left-Right Drilling Punch practice - slow
Ding BuDan Zai Quan Shili- Single 'Planting' Punch practice - slow
Zuo-You Zai Quan Shili- Left-Right 'Planting' Punch practice - slow

Fali - Release of Strength

Ding BuXuan Fa Fali- Rotating Release of Stregth
Zou Bu

Xuan Fa Fali
Ding BuHou Xia Fali- Back-Down Release of Stregth
Zou Bu

Hou Xia Fali
Ding BuDan Zuan Quan Fali- Single Drilling Punch practice
Zuo-You Zuan Quan Fali- Left-Right Drilling Punch practice
Lian Xu 3 Zuan Quan Fali- Continuous 3 Drilling Punch practice
Zou BuDan Zuan Quan Fali- Drilling Punch practice
Zuo-You Zuan Quan Fali- Left-Right Drilling Punch practice
Zou 1 Bu3 Quan Zuan Quan Fali- 1 Step with 3 Punches - Drilling Punch practice
Zou 3 Bu3 Zuan Quan Fali- 3 Punches in 3 Steps - Drilling Punch practice

Tui Shou - Pushing Hands

Ding BuDan Tui Shou Xia Ya Fali- Single Pushing Hands with Pressing Down Release of Strength
Zou BuDan Tui Shou Xia Ya Fali