Yiquan Syllabus - intermediate 1

Jianshen Zhan Zhuang - Health Postures

Ping BuCheng Bao Zhuang (Yao Fa)- Holding-by-Embracing 'swaying' Posture
Ti Cha Zhuang (Xuan Fa)- Lift-Pierce 'rotating' Posture

Jiji Zhan Zhuang - Combat Postures

Ding Ba BuGou Gua Zhuang'Hanging Hook' Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Backward Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing


     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
Ding Ba BuPing Bao ZhuangEven Holding Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing

Shili - Testing Strength

Ding BuXuan Fa Shili- Rotating Strength Testing
Yao Fa Shili- Swaying Strength Testing
Zou BuXuan Fa Shili
Yao Fa Shili

Fali - Release of Strength

Ding BuCe Pi Fali- Sideways Cutting Release of Strength
Zheng Pi Fali - Vertical Cutting Release of Strength
Shuang Bi Huan Rao Ce Pi Fali - Diagonal Cutting Release of Strength
Zou BuCe Pi Fali
Zheng Pi Fali


Shuang Bi Huan Rao Ce Pi Fali
Ding BuGou Gua Fali- Hanging Hook Release of Strength
Fen Gua Fali- Open Hook Release of Strength
Fu An Qiu Fali- Feel and Press Ball Release of Strength
Zou BuGou Gua Fali
Fen Gua Fali


Fu An Qiu Fali
Zou 1 Bu 3 Quan Zhi Quan Fali- 1 Step with 3 Punches
Zou 3 Bu 3 Zhi Quan Fali- 3 Punches in 3 Steps

Tui Shou - Pushing Hands

Shuang Tui Shou Zou Bu Huan Rao Lian Xi- Double Pushing Hands with steps - Neutralizing in a Circle