Yiquan Syllabus - improvers

Jianshen Zhan Zhuang - Health Postures

Ping BuTui Tuo Zhuang- Pushing-up Supporting Posture
Gou Gua Zhuang- Hanging Hook Posture - 'Holding a log'
Ti Cha Zhuang- Lift-Pierce Posture
Xiu Xi Zhuang- Relaxing Posture


Fu Bao Zhuang- Feeling Holding Posture
Ban Fu Shi

Cheng Bao Zhuang- Forward Bend Stance - Holding-by-Embracing Posture
Zuo ShiGou Jiao Cheng Bao Zhuang- Sitting - Feet-hooking-Cotton Holding-by-Embracing Posture
Cai Mian Tuo Bao Zhuang

- Feet-on-Cotton Holding-by-Lifting Posture
Wo ShiCheng Bao Zhuang- Lying down - Holding-by-Embracing Posture
Fu An Zhuang- Lying down - Feel and Press Posture

Jiji Zhan Zhuang - Combat Postures

Ding Ba BuHun Yuan Zhuang / Zuo-You Moli- 'Primeval Void' Posture/Left-Right Strength Sensing
Hun Yuan Zhuang / Shang-Xia Moli- 'Primeval Void' Posture/Up-Down Strength Sensing
Hun Yuan Zhuang / Da Luan Cheng Xu Moli- 'Primeval Void' Posture/Mixed Changing Strength Sensing

Shili - Testing Strength

Ding BuKai He Shili- Open-Close Strength Testing
Bo Shui Shili- Waving through Water Strength Testing
Ping Tui Shili- Even Pushing Strength Testing
Zou BuKai He Shili- with steps
Bo Shui Shili


Ping Tui Shili
Ding BuGou Gua Shili- Hanging Hook Strength Testing
Fen Gua Shili- Open Hook Strength Testing
Fu An Qiu Shili- Feel and Press Ball Strength Testing
Zou BuGou Gua Shili- with steps
Fen Gua Shili


Fu An Qiu Shili
Ding BuCe Pi Shili- Sideways Cutting Strength Testing
Zheng Pi Shili- Vertical Cutting Strength Testing
Shuang Bi Huan Rao Ce Pi Shili- Diagonal Cutting Strength Testing
Zou BuCe Pi Shili
Zheng Pi Shili


Shuang Bi Huan Rao Ce Pi Shili

Ding BuDan Zhi Quan Shili- Single Straight Punch practice - slow
Zuo-You Zhi Quan Shili- Left-Right Straight Punch practice - slow

Mocabu - Friction Stepping

Zou BuMo Ca Bu Lian Xi- Stepping Friction-Step practice

Fali - Release of Strength

Ding Bu

Xiang Qian Fali- Forward Release of Strength
Ding BuDan Zhi Quan Fali- Single Straight Punch practice
Zuo-You Zhi Quan Fali- Left-Right Straight Punch practice


Lian Xu 3 Zhi Quan Fali- Continuous 3 Straight Punch practice
Zou BuDan Zhi Quan Fali
Zuo-You Zhi Quan Fali

Tui Shou - Pushing Hands

Dan Tui Shou Qian-Hou Zou Bu Lian Xi- Single Pushing Hands - Forward-Back Stepping
Dan Tui Shou Huan Rao Bu Lian Xi- Single Pushing Hands - Circle Stepping
Shuang Tui Shou Huan Rao Lian Xi- Double Pushing Hands - Neutralizing in a Circle