Yiquan Syllabus - advanced 2

Shili - Testing of Strength

Mo Gan Shili- Rubbing Pole Strength Testing
Hua Gan Shili- Smooth Pole Strength Testing

Fali - Release of Strength

Quan Ji Da Shou Ba Fali- Hand Target punching practice
Quan Ji Da Sha Dai Fali- Heavy Bag punching practice
Sha Dai Fali- Heavy Bag Fali practice
Hua Gan Fali- Smooth Pole Release of Strength

Tui Shou - Pushing Hands

Shuang Tui Shou Zong He Fali- Double Pushing Hands Mixed Release of Strength

Jijifa - Combat Practice

Shuang Ren Gong Fan Xun Lian- Attack and Defense training with partner
Shuang Ren San Shou Qiang Bu Xun Lian- Free-Fighting positional advantage practice
Shuang Ren San Shou Xun Lian- Free-Fighting Practice

Yiquan Jian Wu - Yiquan Health Dance