Yiquan Syllabus - advanced 1

Jiji Zhan Zhuang - Combat Postures

Xiang Long Zhuang'Descending Dragon' Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli

     - Six Directions Strength Sensing
Niao Nan Fei Zhuang'Bird Flying with Difficulty' Posture
     - Qian-Hou Moli     - Forward-Back Strength Sensing
     - Zuo-You Moli     - Left-Right Strength Sensing
     - Shang-Xia Moli     - Up-Down Strength Sensing
     - Da Luan Cheng Xu Moli     - Mixed Changing Strength Sensing
     - Liu Mian Li Tong Shi Moli     - Six Directions Strength Sensing

Fali - Release of Strength

Ding BuDian Jiao Fali- Straight Kick Release of Strength
Deng Ta Fali- Stomping Kick Release of Strength
Zou BuDian Jiao Fali
Deng Ta Fali

Tui Shou - Pushing Hands

Shuang Tui Shou Jian Fali- Double Pushing Hands Shoulder Release of Strength
Shuang Tui Shou Fan Ying Xun Lian- Double Pushing Hands Defensive practice

Testing Voice

Shi Sheng (Yi, Yao)- Testing Yi, Yao Sounds
Yi, Yao Tong Sheng- Linking Yi, Yao Sounds
Yi, Yao Wu Sheng- Yi, Yao without Voicing

Eyes Training Practice

- Blink-reflex Training
- Up, Down Turning
- Left, Right Turning
- Circular Turning
- Free Turning
- Forward - Back projecting


Jijifa - Combat Practice

Shuang Ren Jiao Fa Dui Lian- Two-Person Kicking Practice
Ding Bu Zuo Quan Ji Da Shou Ba Fali- Left Punch Hand Target Practice
Ding Bu Zuo-You Quan Ji Da Shou Ba Fali- Left/Right Punch Hand Target Practice