Chen Taijiquan Syllabus

Chan Si Gong - Silk Reeling Exercises

Set 1
1. Zhan Zhuang
2. Straight Facing Chan SiZheng Mian Chan Si
3. Side SteppingHeng Kai Bu
4. Double Hand Chan SiShuang Shou Chan Si
5. Forward SteppingQian Jin Bu
6. Backward SteppingHou Tui Bu

Set 2
7. Piercing Chan SiChuan Zhan Chan Si
8. Side-facing Chan SiCe Mian Chan Si
9. Single Hand Small Chan SiDan Shou Xiao Chan Si
10. Double hand Small Chan SiShuang Shou Xiao Chan Si
11. Leg Chan SiTui Bu Chan Si